رقابت فیلم کوتاه «در راه» در جشنواره‌‌ «ترنتون» آمریکا