شهرداری تبریز برای لیگ 2 بسته شده بود / شهرداری باید مدعی صعود باشد نه کاندیدای سقوط