برترین‌های ICT به انتخاب وزارت ارتباطات معرفی شدند