پرواز خرم آباد-نجف از آرزوهای مردم لرستان بود/دسترسی به بازارعراق