طرح توانمندسازی و آموزش های مهارتی روستاییان به مجلس می‌رود