ماه شعبان، فرصتی برای تمرین تقوا و انس با قرآن است