اجرای طرح توانمندسازی روستاییان با هدف حفظ و توسعه اشتغال