بی هویتی شوراها با محدود کردن اختیاراتشان رقم می خورد