دستور گرفتم آن جمله را در ورزشگاه بازی تراکتور بگویم