بازیگر سینما:قانونی برای نرخ دستمزد بازیگران وجود ندارد