روسیه متحد خوبی نیست؛ به حافظه تاریخی خود اعتماد کنیم