وعده وزير : کم درآمدها نگران حذف يارانه نباشند؛ خبرهاي خوشي داريم