سفير فرانسه در آمريکا: خونسرد باشيد، توافق حاصل مي شود