افتتاح مراکز مشاوره دانشجویی در خوابگا‌ه‌های دانشجویی