آگاهسازی والدین مهمترین راهکار پیشگیری از اعتیاد است