اسلام سیاسی، دال مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی ایران است