يادداشت/مقابله با ريزگردها با استفاده از رويکردهاي مديريتي و اقتصادي