توافق جدید افغانستان و پاکستان برای مقابله با طالبان