توجه به توسعه مراکز رشد علوم انسانی، اولویت وزارت علوم است