قطعا از متون ایرانی برای اجرای اپرا استفاده می شود