بررسی اعتراض کرار و اکبرپور در کمیته استیناف استقلال