بدون تحول علوم نمی‌توان از گردنه جاهلیت مدرن عبور کرد