ایجاد چارت سازمانی منسجم راهکار رفع مشکل بسکتبال زنجان است