اولين همايش ملی«پسته و سلامت و پسته سالم»در رفسنجان برگزار می شود