اعتبارات برای اجرای طرح پزشک خانواده به موقع به فارس تعلق نمی گیرد