مستاجران چشم‌انتظار رسیدن تابستان/ سرنوشت نرخ اجاره‌ها مشخص می‌شود؟