فرماندار: معتادان کارتن خواب بروجرد ساماندهی می شوند