وزیر دفاع قطر:آمریکا از اعراب در مقابل ایران دفاع خواهد کرد