همدلی و همزبانی؛ راهبردها و راهکارهای عملیاتی در کانونهای مساجد