ترجیح واشنگتن به حکومت دیکتاتورها/۱۱ سپتامبر و جنگ ضد تروریسم