تاکید بر تدوین قراردادهای مبتنی بر الزامات بومی و اسلامی در کشور