کالبدشکافی دایناسور 65 میلیون ساله در برنامه تلویزیونی