افتتاح چند پروژه تحقیقاتی دانشگاه آزاد با حضور رییس جمهوری