سه قطعه پرنده در شهرستان ثلاث باباجانی به دامان طبیعت رها شد