مشکلات اجرایی در ساخت مسکن مهر موجب انصراف متقاضیان در مازندران شد