پیروانی: علت دعوت برخی بازیکنان را از کی روش بپرسید