نجف‌نژاد: مظلومی هم می‌تواند یکی از گزینه‌ها باشد/ پرداخت مالی این فصل از سال‌های گذشته بهتر بوده ا