اغلب بانکهای کشور با استاندارهای بین‌المللی مطابقت ندارند