حضور ۱۸۰ حزب و تشکل سیاسی در مجمع عمومی خانه احزاب