سخنگوی دولت خبر حذف 4 میلیون یارانه بگیر را تکذیب کرد