خواب شوم دشمنان در تجزیه برخی کشورهای اسلامی تعبیر نخواهد شد