تاکنون 60 تن دانه روغنی کلزا از زمین های کشاورزی مازندران برداشت شد