دعوت روانچي از تجار بخش خصوصي شيلي براي حضور در بازار اقتصادي ايران