کارتخصصی دانش محور و ایجاد روحیه کار تیمی دورکن اساسی فعالیت در سارمان مدیریت است