مدیرعامل آبفای روستایی گیلان: صرفه جویی به کاهش تنش آبی کمک می کند