اقتصاد هنر در کردستان به عنوان ظرفیتی بزرگ باید مورد توجه قرار گیرد