تعداد سهامداران ایرانی از مرز هشت میلیون نفر عبور کردند