نوای موسیقی از دل تاریخ می‌آید/ لطفا به این سازها دست بزنید