نویسنده «پدرخوانده» با «مهاجر خوشبخت» به ایران آمد