3 گزینه داخلی و 2 گزینه خارجی برای مربیگری استقلال